Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi INOWOOD.LT parduotuve internete https://www.inowood.lt (toliau – InoWood, e-parduotuvė) sąlygas.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai InoWood klientas (toliau – Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka InoWood siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi InoWood parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.3.InoWood parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas UAB „Intervilža“, buveinės adresas: Savanorių pr.151, Vilnius, juridinio asmens kodas 110342843, PVM mokėtojo kodas LT103428413.

1.4. Pirkėjas šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis prekes InoWood parduotuvėje internete.  Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę: a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo InoWood parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus užsakymą InoWood parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.6. InoWood pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.

1.7. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

II. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti InoWood parduotuvėje siūlomas prekes, privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų išsaugojimą, InoWood neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo sukurtais prisijungimo duomenimis. Jei trečiasis asmuo, prisijungia prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, InoWood laiko jį Pirkėju.

2.4. Pirkėjas e–parduotuvės registracijos ar prekių užsakymo formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia InoWood teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis InoWood parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. InoWood yra kiekvieno Pirkėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis InoWood parduotuvės paslaugomis.

2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys registruojantis e-parduotuvėje ar perkant prekes nesiregistravus saugomi ir tvarkomi vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2.8. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir šių Taisyklių priede aprašyta „Privatumo politika“. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje joje numatyta tvarka, siųsdamas informaciją el. paštu info@inowood.eu

III. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Prekių kainos bei prekių asortimentas, nurodytas e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes InoWood e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius pridėtinės vertės mokestį (PVM). Pristatymo kaina neįskaičiuota ir nurodoma atskirai formuojant komercinį pasiūlymą.

3.2. Elektroninis prekių katalogas nėra konkretus komercinis pasiūlymas, nurodytos kainos ir kiekiai yra orientaciniai ir dėl tiekimo sutrikimų ar panašių aplinkybių gali skirtis. Tuo atveju, kai prekių likutis ribotas, gavę Pirkėjo užsakymą, InoWood vadybininkai atsiunčia galutinį pasiūlymą. Jeigu užsakymo vykdymo metu prekių likutis bus nepakankamas, su Pirkėju bus susisiekta nurodytais kontaktais.

3.3. InoWood turi teisę vienašališkai, be atskiro pranešimo, keisti prekių kainas ir akcijų sąlygas, atšaukti akcijas.

3.3. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir InoWood laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs paspaudžia mygtuką „Susipažinau ir sutinku su „Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis“ ir „Privatumo politika“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ ir kai Pirkėjas gauna InoWood vadybininko atsiųstą komercinį pasiūlymą ir sąskaitą išankstiniam apmokėjimui bei įvykdo iš anksto asmeniškai suderintas sąlygas.

3.4. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas neapmoka pagal pateiktą komercinį pasiūlymą ir sąskaitą išankstiniam apmokėjimui pavedimu arba grynais, laikoma, kad pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu nesusitariama kitaip).

IV.PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes InoWood šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes InoWood parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje InoWood parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus. Pasirinkęs prekių pristatymą nurodytu adresu, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

V. INOWOOD TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. InoWood turi teisę sustabdyti ar nutraukti InoWood veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymų vykdymas yra užbaigiami, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.2. InoWood turi teisę iš anksto neįspėjusi Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs Taisyklių 6.1.1 ir 6.1.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus nesumoka už prekes per nurodytą terminą.

5.3. Pirkėjui pasirinkus taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą, InoWood iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. InoWood turi teisę iš anksto neįspėjusi Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei InoWood nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba jei Pirkėjas nepateikia InoWood prašomos informacijos nurodytu terminu.

5.4. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, InoWood turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako Pirkėjas.

5.5. InoWood pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti e-parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

5.6. InoWood įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.7. InoWood įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.8. Taisyklių numatytomis sąlygomis InoWood įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

5.9. InoWood, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą prekę, InoWood įsipareigoja sumokėtus pinigus grąžinti per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, tokiu atveju, užsakymas atšaukiamas ir nutraukiama pirkimo-pardavimo sutartis.

VI. APMOKĖJIMO BŪDAI IR TERMINAI

6.1. Už prekes galima atsiskaityti:

6.1.1. išankstiniu banko pavedimu apmokant per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo ir pateikiant informaciją apie apmokėjimą el. paštu info@inowood.eu

6.1.2. grynaisiais pinigais ar banko kortele InoWood parduotuvėje.

6.2. Jeigu sąskaitą apmoka ne Pirkėjas, o kitas asmuo arba įmonė, Pirkėjas privalo įrašyti mokėtojo duomenis užsakymo formos pastabose, o mokėjimo pavedimo mokėjimo paskirties lauke įrašomi Pirkėjo duomenys bei užsakymo numeris.

6.3. Formuojant (suderinus) nestandartinių matmenų/produktų užsakymą, užsakymas laikomas priimtu tik apmokėjus 50 proc. viso užsakymo vertės, o pristatymo/gamybos terminas derinamas atskirai. Prekės pristatomos/perduodamos pirkėjui tik pilnai atsiskaičius už visą užsakymą. Šiuo atveju atsisakyti spec. užsakymo negalima arba yra taikomas užsakymo atsisakymo (netesybų) mokestis, kuris lygus 20 proc. užsakymo vertės (bet nemažiau 300 €).

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Pristatymo išlaidos į e-parduotuvėje nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos atskirai, kaip numatyta Taisyklių 3.1 punkte.

7.2. Prekių pristatymui taikomas pristatymo mokestis, o terminas kiekvienu atveju derinamas atskirai. Prekės pristatomos iki objekto be krovos/užnešimo paslaugų, nebent susitariama atskirai.

7.3. Jeigu priėmus užsakymą prekės yra sandėlyje (tai atskiru laišku visada patvirtina InoWood atstovas), InoWood įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes po galutinio apmokėjimo Jūsų užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje per 14 (keturiolika) darbo dienų, už prekes apmokant pagal šių Taisyklių 6.1 punktą;

7.4. Jeigu priėmus užsakymą prekių likutis sandėlyje nepakankamas ar jos gaminamos pagal specialų užsakymą, InoWood įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje per individualiai suderintą ir komerciniame pasiūlyme nurodytą terminą, už prekes apmokant pagal komerciniame pasiūlyme nurodytas sąlygas.

7.5. InoWood prekes pristato įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai ir yra tinkamos kokybės.

7.6. Prekės pristatymo metu kartu su InoWood įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti InoWood.

7.7. Jeigu Pirkėjas neužsakė prekės pristatymo paslaugos į nurodytą vietą, tokiu atveju Pirkėjas privalo InoWood nurodytu laiku ir nurodytu adresu atvykti į InoWood prekių atsiėmimo vietą, ir atsiimti savo užsakytas prekes. Prekės atsiėmimo metu Pirkėjui perduodamos užsakytos prekės su originalia pakuote (jeigu prekė pakuojama) ir Pirkėjas privalo pasirašyti važtaraštyje, kad prekę gavo.

7.8. Pirkėjui neatvykus InoWood nurodytu laiku atsiimti prekės iš atsiėmimo vietos, ji bus saugoma ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas, o dėl jos naujo atsiėmimo laiko privaloma iš anksto suderinti su InoWood. Jeigu Pirkėjas atsiima prekę iš atsiėmimo vietos pavėlavęs daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas, už kiekvieną paskesnę prekės saugojimo dieną iki jos atsiėmimo iš Pirkėjo gali būti imamas prekės saugojimo mokestis (2 proc. nuo prekių vertės už kiekvieną saugojimo dieną, tačiau ne mažiau kaip 15 € (penkiolika eurų)). Jeigu Pirkėjas vėluojate atsiimti prekes ilgiau kaip 30 dienų, InoWood atsiunčia Pirkėjui įspėjimą apie ketinimą per artimiausias 5 (penkias) darbo dienas nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjui nesureagavus į įspėjimą, InoWood nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, išskaičiuoja iš Pirkėjo sumokėtų už prekes pinigų jos saugojimo išlaidas, kurios negali būti mažesnės nei 15 € (penkiolika eurų) už kiekvieną pradelstą darbo dieną, o likusią pinigų sumą grąžina Pirkėjui į nurodytą banko sąskaitą.

VIII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

8.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Bendrasis garantinis laikotarpis prekėms – 24 mėn.

8.2. Dėl netinkamos prekių kokybės Jūs nedelsiant turite kreiptis į InoWood el. paštu info@inowood.eu arba atvykti į centrinę buveinę adresu Savanorių pr.151, LT-03150 Vilnius (UAB “Intervilža“).

8.3. Nustačius, kad produktas pažeistas mechaniškai, buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo rekomendacijų, taip pat esant neteisingam montavimui, pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos.

8.4. Pirkėjas pateikdamas garantinę prekę, būtinai privalo pateikti galiojantį prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo čekį ar sąskaitą – faktūrą).

IX. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas InoWood apie tai raštu el. paštu info@inowood.eu per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

9.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Pirkėjas atsako už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

9.3. Kai grąžinama nekokybiška prekė, InoWood įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo  prieštaravimo, ją pakeisti analogiška ar panašia preke per iš anksto suderintą terminą. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 5 darbo dienas po prekių grąžinimo.

9.4. Jeigu prekės pristatomos ne InoWood atstovų (prekes Pirkėjas transportavo savo transportu) – prekių grąžinimu (pristatymu pardavėjui) rūpinasi Pirkėjas.

9.5. Pirkėjas norėdamas atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalo Taisyklių 9.1 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą Pirkėjas gauna pranešimą nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas gauna patvirtinimo per 1 darbo dieną, Pirkėjas privalo pakartotinai kreiptis telefonu į InoWood. Pirkėjas atsisakęs pirkimo – pardavimo sutarties, per 3 (tris) darbo dienas privalo el. paštu suderinti su InoWood prekių grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki InoWood nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Pirkėjas privalo grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 9.2 punkto reikalavimus. Atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo ir būklės įvertinimo dienos.

9.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu:

9.6.1. Prekė buvo sugadinta, naudojant prekę, jos išvaizda iš esmės pasikeitė; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

9.6.2. Prekės buvo specialiai gamintos pagal Pirkėjo užsakymą, t.y. jos nestandartinių ilgių (nebent grąžinimo sąlygomis suderinamos atskirai).

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Pirkėjas visus pranešimus siunčia InoWood elektroninio pašto adresu info@inowood.eu

10.2. InoWood visus panešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.

10.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.5 Kiekvienas Pirkėjas (vartotojas) turi teisę spręsti su InoWood iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas raštu turi kreiptis į InoWood, jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, InoWood neatsako į Pirkėjo pretenziją, arba Pirkėjo netenkina InoWood atsakymas, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse.